[close]
  About Us   News   Member   Board of directors   Contact us 

คณะกรรมการสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย ATTM เข้าพบ รองผู้ว่าทททด้านตลาดยุโรป & อเมริกา

คณะกรรมการสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย ATTM เข้าพบ รองผู้ว่าทททด้านตลาดยุโรป & อเมริกา


                        “คณะกรรมการสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย ATTM เข้าพบ รองผู้ว่าททท ด้านตลาดยุโรป & อเมริกา ”                                 วันที่ 27 เมษายน 2555 คณะกรรมการสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย
       โดย คุณมิ่งขวัญ เมธเมาลี นายกสมาคม นาคณะกรรมการสมาคม ATTM เข้าพบ คุณ จุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกาตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อแนะนา สมาคมฯ พร้อม วัตถุประสงค์ และนโยบาย        “ Marketing 4 M ” อาทิ
1) Marketing On line
2) Marketing Product Development,

3) Marketing Media & Magazine
4) Marketing Trade

       หน้าที่ สมาคม คือรวบรวมปัญหาจากบริษัท SME เพื่อให้เกิดภาพรวม & พิจารณาให้เกิด โอกาส
      “ โดยมุ่งไปสู่การพัฒนาและแก้ไข ปัญหาที่ต้องเสียดุลย์ การค้าแก่การตลาดต่างชาติ ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดจาก AEC และ ทั้งนี้ รวมทั้งการหา “มาตราการ ในการป้องกัน” และดาเนินนโยบายการขายในตลาดเหล่านั้น ให้สอดคล้องกับสถานะการณในตลาดปัจจุบันของแต่ละพื้นที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และสมาคมพร้อมจักทางาน เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ

      ท่านรองผู้ว่าฯ ฝากข้อคิด เรื่องตลาดรัสเซียว่า ไม่อยากให้เติบโตโดยไร้ทิศทาง เพราะอาจทาให้เกิดปัญหา ในอนาคต ควรมี
การวางจุดยืนและวางสมดุลย์ ของตลาด


               คณะกรรมการที่เข้าพบรองผู้ว่าการ ททท รายชื่อกรรมการที่ติดภารระกิจไม่สามารถเช้าพบรองผู้ว่า
  1. คุณมิ่งขวัญ เมธเมาลี : President
  2. คุณจารูญ วิศวชัยพันธ์ : Vice President
  3. คุณชัยมงคล เสน่หา : Vice President
  4. คุณจงกน บุญจันทร์ : Vice President
  5. คุณสุภาวดี ผาติวิสันติ์ : Secretary/Treasurer
  6. คุณพรชัย พรศิริโกศล : Public Relation
  7. คุณอัญชลี กิจเจริญในธรรม : Committee Member

   8. คุณศิริรัตน์ เจริญผล : Vice President
   9. คุณพัชราณี สมสมัย : Co-ordinator
 10. คุณวัชราภรณ์ ผิวขาว : Registrar
 11. คุณธนะบดี วัชรเสถียร : Committee Member
 12. คุณณัฐพงษ์ แสงศิริรัตนา : Committee Member
 13. คุณธานี อยู่สาราญ : Committee Member
 14. คุณจนัสกร พงศ์ฉบับนภา : Committee Member
 15. คุณอุดม สกุลศิริวัฒนา : Committee Member
                                                                                       เรื่องน่ารู้
                                 บทความ : การพัฒนาธุรกิจ Hospitality ในภาคบริการท่องเที่ยว...เพื่อก้าวสู่ตลาดอาเซียน AEC

      เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เริ่มดาเนินการอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะส่งผลให้ภาคบริการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซี่ยนทาให้เกิดแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจากภาคธุรกิจบริการจากต่างชาติ ที่จะมาขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงจากการแข่งขันกันเองในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น SMEs ของไทยจึงต้องเร่งพัฒนาศักยาภาพในการให้บริการ เพื่อสร้างความแตกต่างและความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว
         ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC...การปรับตัวของ SMEs ของไทย
การเปิดเสรีภาคบริการท่องเที่ยวจัดอยู่ในกลุ่มเร่งรัด ที่กาหนดยกเลิกเงื่อนไขข้อจากัดทั้งหมดและขยายเพดานสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนอาเซียนเป็นร้อยละ 70 ตั้งแต่ปี 2553 ที่ผ่านมา ส่งผลให้SMEs ของไทยเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ความสาคัญในการพัฒนาธุรกิจ Hospitality มากขึ้น เพื่อรองรับกับจานวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น
      ดังนั้น SMEs ของไทยต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤ ติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เวลา โดยอาศัยจุดแข็งของไทย ทั้งด้านความหลากหลายทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม อุปนิสัยที่เป็นมิตร และรสชาติอาหารที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ในการช่วยสร้างความแตกต่าง ให้กับภาคการท่องเที่ยวของไทย ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ธุรกิจ Hospitality ของไทยสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นในระยะยาว

กลยุทธ์สาหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี...เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์เชิงรับ

- การรักษาคุณภาพและระดับมาตรฐานในการให้บริการของธุรกิจ ให้ สม่าเสมอ
- รักษาตลาดลูกค้าเดิม
- เรียนรู้คู่แข่ง
- สร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการไทย กลยุทธ์เชิงรุก
- พัฒนากลยุทธ์สาหรับการแย่งชิง ลูกค้าจากคู่ แ ข่ง
- เร่งทาการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
- มุ่งประชาสัมพันธ์เจาะกลุ่มตลาดลูกค้าใหม่
- นาเสนอบริการในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( Green Service )

โดยสรุป
     การเปิดตลาด AEC ส่งผลให้ภาคบริการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มแข่งขันสูงขึ้นโดยเฉพาะจากการคาดการณ์ขององค์การการท่องเที่ยวโลก(UNWTO) ที่ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2563 ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคจะกลายเป็นจุดหมายยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก (มีสัดส่วนตลาดเป็น 1 ใน 4 ของตลาดท่องเที่ยวทั่วโลก) จึงส่งผลให้ภาคธุรกิจบริการจากต่างชาติ มุ่งขยายการลงทุน
เข้ามาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาจานวนมากนั้น อีกทั้งประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนเอง ต่างเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวแห่งใหม่ รวมถึงปรับปรุงภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องให้มีความพร้อมมากที่สุด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
     ดังนั้น SMEs ของไทย ควรเร่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยแสวงหาจุดยืนที่แตกต่างจากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อหาช่องว่างการให้บริการที่รายอื่นยังไม่สามารถตอบสนองได้ รวมถึงรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างดีที่สุด เนื่องจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนิยมค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยไม่ยึดติดกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียง หากแต่จะเลือกสรรบริการที่มีเอกลักษณ์ สร้างความประทับใจ ด้วยระดับราคาที่เหมาะสม รวมถึงชอบที่จะทดลองในสิ่งใหม่ๆ จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการที่จะขยายส่วนแบ่งในตลาดบริการท่องเที่ยวของไทย ตลอดจนอาจก้าว
เข้าสู่ตลาดอาเซียนได้ในระยะต่อไป
- แหล่งที่มาของข้อมูล
- กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ & - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- กรมการท่องเที่ยว & องค์การการท่องเที่ยวโลก World Tourism Organization : ( UNWTO )
สรุปโดย คุณ มิ่งขวัญ เมธเมาลี

กาหนดจัด กิจกรรม“ Training course E- marketing” ( ME : E- Marketing )
- กาหนดการ : ประมาณเดือน มิถุนายน
- จุดประสงค์ : เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา ความรู้เกี่ยวกับด้าน E-Marketing ให้แก่สมาชิกสมาคม
กาหนดจัด กิจกรรม : FAM Trip to Chiang Khan ( MP : Product Development )
กาหนดการ : ประมาณเดือนกรกฎาคม
สถานที่ : เชียงคาน
จุดประสงค์ : เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวของเมืองเชียงคาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
นาไปประยุกต์แผนการท่องเที่ยวให้เข้ากับนักท่องเที่ยวแต่ละตลาด 
  
view