Full Version การประชุมสมาชิก ATTM วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

www.attm.biz สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย สมาคมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นมาจากการปรึกษาหารือระหว่างบริษัทท่องเที่ยวที่ทำการตลาด หลากหลายภาษา ที่เข้าร่วมปรับทุกข์ในปัญหาการตลาดในด้านการท่องเที่ยว > Article

การประชุมสมาชิก ATTM วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 Date : 2012-12-04 18:40:40

รายงานการประชุมสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย

การบรรยายพิเศษ เรื่อง  สร้างโอกาส การตลาดเพื่อ ธุรกิจท่องเที่ยว กับ AEC

วันอังคารที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.. 2555 เวลา 09.30 น. – 13.00 น.

ณ ห้อง ‘Kontent Space’ ชั้น 19 โรงแรม ใบหยก สกาย

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานในที่ประชุม คุณมิ่งขวัญ เมธเมาลี กล่าวเปิดการประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

สรุป กิจกรรมระหว่าง เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2555

 รวมกิจกรรมที่ผ่านมา ภายในปี 2555 ทั้งสิ้น 7 กิจกรรม

เดือนเมษายน 2555

คณะกรรมการสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย ATTM เข้าพบ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านตลาดยุโรป & อเมริกา เพื่อแนะนำสมาคมและแจ้งนโยบายพร้อมทำงานร่วมกับการ ท่องเที่ยว

เดือนพฤษภาคม 2555

สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (ATTM) เข้าร่วมเสวนา ป็นวิทยากรรับเชิญ ใน งาน MTF 2012 เชียงใหม่ และอุปนายก คุณจงกน บุญจันทร์

เข้าร่วมงานสัมมนา เหรียญ 2 ด้านของ AEC

เดือนมิถุนายน 2555

สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (ATTM) จัดกิจกรรม “สำรวจเส้นทาง แก่งกระจาน” ระยะเวลา : วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2555 (2 วัน/1 คืน)

เดือนกรกฏาคม 2555

สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (ATTM) จัดกิจกรรม “สำรวจเส้นทาง เชียงคาน และ ด่านซ้าย” ระยะเวลา : วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2555 (3 วัน/2 คืน)

เดือนสิงหาคม 2555

จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย อย่างเป็นทางการ / จัดประชุมแถลงข่าว และท่านรองผู้ว่า การท่องเที่ยว ได้ให้เกียตรบรรยายเรื่อง “เตรียมความพร้อม การตลาดท่องเที่ยวไทย เพื่อก้าวสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน”

 เดือนกันยายน 2555

จัดโครงการอบรม ภายใต้หลักสูตร “วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและแนวปฏิบัติผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อการตลาดออนไลน์กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ” วันที่ 13,14 และ 17 กันยายน 2555

ร่วมจัดโรดโชว์  Amazing Thailand Post-IFTM TOP RESA 2012 Road Show กับการท่องเที่ยวภาคพื้นยุโรป โดยร่วมเดินทาง ไปสามประเทศ อาทิ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และ เมืองลียอง ประเทศฝรั้งเศส ระหว่าง : วันที่ 25 - 27 กันยายน 2555

  

แผนการดำเนินงานในอนาคต  เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2556

การบริหารงานโดยใช้หลักการของ 4M

- Marketing Product (M-P)

- Marketing Media & Magazine (M-M)

- Marketing Online (M-E)

- Marketing Trade (M-T)

เดือน มกราคมจัดประชุมสมาชิกทุกสองเดือน

เดือน กุมภาพันธ์     จัดกิจกรรมอบรม (M-E)

Road show to India (M-T) City : Delhi, Mumbai, Bangalor and Cacultta

เดือน มีนาคม             จัดประชุมสมาชิก

เดือน เมษายนจัดกิจกรรม Fam Trip  to indo/Malay (TBA)

เดือน พฤษภาคมจัดประชุมสมาชิก

เดือน มิถุนายนจัดกิจกรรม Fam Trip to Isan (M-P)

เส้นทาง R3A ไทย-ลาว-จีน

เส้นทาง R3B ไทย-พม่า-จีน

เส้นทางเชื่อโยงระหว่าง กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี-ทวาย

โปรแกรม วัน และ เวลา  อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตาม โอกาศ  และความเหมาะสม ,

รายละเอียดเพิ่มเติมจักแจ้งให้ทราบทาง จมหมายอิเลคโทรนิค ต่อไป

 ดาวน์โหลดเอกสาร (สรุปรายงานการประชุม ATTM 27 พ.ย. 2555)

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการบรรยายพิเศษเรื่อง “สร้างโอกาสการตลาด เพื่อ ธุรกิจท่องเที่ยว กับ AEC” โดย รศ. ดร. เสรี วงษ์มนฑา

สรุปการบรรยายดังนี้

กลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวไทยเพื่อ AEC

 ส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการและท่องเที่ยว

ระเบียบวาระที่ 3  เสวนาร่วม เรื่อง “วิกฤติ หรือ โอกาส กับ AEC

โดยมี วิทยากร สามท่าน ดังต่อไปนี้ 

รศ. ดร. เสรี  วงษ์มนฑา

คุณ สาธิต  นิลวงค์  อดีต ผู้อำนวยการการตลาดภาคพื้นยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คุณ ชาญ วงศ์สัตยนนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทภูเก็ตเจ๊ตทัวร์ / อดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต / อดีตประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต


คุณ ชาญ วงศ์สัตยนนท์ ได้ สรุปการบรรยายดังนี้ 

 AEC Objectives

Comprehensive Investment Area

Single Aviation Market

Single Visa Program

Number of Tourist to ASEAN

  • In 2010, 47 percent or 34 million from 73 million tourists were intra-ASEAN travel
  • In 2011, 46.5 percent or 37 million from 81 million tourists were intra0ASEAN travel

TTCI ของประเทศในกลุ่ม ASEAN

อันดับดัชนีแต่ละตัวของประเทศไทย ใน ASEAN

Air transport infrastructure                  (2)     Affinity for Travel & Tourism               (4)

Tourism infrastructure(2)     Ground transport infrastructure(4)

Natural resources (2)     Policy rules and regulations       (5)

Cultural resources (2)     Environmental sustainability      (5)

Health and hygiene   (4)     ICT infrastructure     (5)

Prioritization of Travel & Tourism (4)     Human resources     (6)

Price competitiveness (4)     Safety and security  (7)

ตลาดท่องเที่ยวใน ASEAN

Intra ASEAN Tourists – 47% of Total tourists

Single Aviation Market

Products ;

- ประเทศเหล่านี้มีภูมิประเทศไม่ต่างจากไทยเท่าไรนัก,

- อาหาร

- สินค้าต่างๆ

- Facilities; โรงแรม, รถบัส, แม้แต่ Bank Facilities

ตลาดของประเทศเหล่านี้ จะเป็นลักษณะครอบครัว leisure และ incentive ค่อนข้างมาก

 Extra  ASEAN

ASEAN – Single Visa Program ยุทธศาสตร์สนามบินสุวรรณภูมิเป็น Hub แต่สิงคโปร์ มีความได้เปรียบในเรื่องนี้มากกว่า กว่า 2 ทศวรรษ

ที่สิงคโปร์เข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเรา เกือบทุกด้าน ทั้ง การเกษตร โรงแรม โรงงาน

Single Products – ASEAN

ข้อเสนอแนะ

  • ขจัดอุปสรรค – ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน  จึงเป็นเหตุให้เกิด CLMV เพราะเขามีหัวอกเดียวกัน และ travel mart ร่วมกัน
  • ชัยภูมิที่ตั้งของประเทศไทย มีโอกาสเป็นศูนย์กลางได้มาก หากมีAccessibility to ASEAN by Air, Sea, Land, River ที่ดี
  • NTOs ร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ASEAN ในภาพรวม
  • Trade Show ระหว่าง Seller ใน ASEAN Countries เพื่อให้แนะนำสินค้าระหว่างกัน
  • ภาคเอกชน ผลักดันให้รัฐบาลให้มีแผนงานพัฒนา ปรับปรุง บังคับใช้กฎหมาย

 

ระเบียบวาระที่ 4  สรุปการประชุม และ Q & A

            -

 

รับประทานอาหารกลางวัน ห้อง Floating market in the sky ชั้น 75 โรงแรม ใบหยก สกาย

เสร็จสิ้นการประชุม 13.00 น.

 

 

นางสาวประภัสสร วิไลรัตน์      (ผู้บันทึกการประชุม)        

นางสาวสุภาวดี ผาติวิสันต์       (ผู้ตรวจรายงานการประชุม)


ความคิดเห็น