[close]
 About Us  News  Member  Board of directors 
จัดโครงการภายใต้หลักสูตร “วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและแนวปฏิบัติผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว”

จัดโครงการภายใต้หลักสูตร “วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและแนวปฏิบัติผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว”

“สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย” โดย คุณมิ่งขวัญ เมธเมาลี นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว......

อ่านต่อ
 
  
view