[close]
  About Us   News   Member   Board of directors   Contact us 
บรรยายพิเศษเรื่อง ทางเลือกและทางรอด  ธุรกิจท่องเที่ยว SME and AEC

บรรยายพิเศษเรื่อง ทางเลือกและทางรอด ธุรกิจท่องเที่ยว SME and AEC

“ประชุมสมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2556สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (ATTM )”วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 09.00-13.30 น.......

อ่านต่อ
 
  
view