[close]
 About Us  News  Member  Board of directors 

โครงการอบรม วันที่ 13-17 กันยายน 2555 ณ ม.จันทรเกษม

การอบรม เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ระหว่างวันที่  13-17 กันยายน  2512

 
  
view