[close]
  About Us   News   Member   Board of directors   Contact us 

กิจกรรมเดือน ธันวาคม 2557

โปรแกรมสำรวจเส้นทางสำหรับผู้ประกอบการนำเที่ยว
โครงการพระราชดำริ เลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ - ชะอำ - หัวหิน
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2557 ( 2 วัน 1 คืน)

**********************************************

วันแรก อังคารที่ 16 ธันวาคม 2014         กรุงเทพ –บางตะบูน-  หัวหิน


05.45    เจ้าหน้าที่ สมาคม รอต้อนรับคณะที่จุดนัดหมาย  ซอยข้างหอวัง ระหว่าง โรงแรม เซ็นทรัลลาดพร้าว


06.00    พร้อมออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดย รถโคชปรับอากาศ วีไอพี 40 ที่นั่ง มีอาหารเช้า ( S& P กล่อง)รับรองบนรถ


07.30    ถึง บ้านบางตะบูน , ล่องเรือชมวิถีชีวิตบ้านบางตะบูน บ้านบางตะบูนอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอบ้านแหลม เป็นหมู่บ้านชาวประมงริมปากอ่าว นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือหางยาวของชาวบ้านที่บริเวณหน้าวัดปากอ่าวเพื่อชมวิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้าน การถีบกระดานเก็บหอยแครง การทำฟาร์มหอยแมลงภู่ เตาเผาถ่านไม้โกงกางและบ้านเรือนริมน้ำ 


ล่องเรือชมวิถีชีวิตบ้านบางตะบูน

   

08.30     จากบางตะบูน ตำบลเหนือสุดของ อ.บ้านแหลม เพชรบุรี ซี่งเป็นรอยต่อกับ จ.สมุทรสงคราม  นำท่าน เดินทาง สู่ ต. บางขุนไทร อ.บ้านแหลม เพื่อเยี่ยมชม  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 บางขุนไทร ป่าชายเลนของจังหวัดเพชรบุรีกระจายอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร และขึ้นอยู่ตามปากแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำบางตะบูน และคลอง

เยี่ยมชม  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 บางขุนไทร

   

09.30    ถึงสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี) เป็นหน่วยงานหนึ่ง ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่หน้าวัดบางขุนไทร มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและปกป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกว่า 35,000 ไร่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ให้มีจิตสำนึกในการปกป้องดูแลรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งให้คงอยู่และอำนวยประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน 


10.30    ออกเดินทาง สู่ ต.แหลมผักเบี้ย  ป่าชายเลนบริเวณนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีจึงค่อนข้างอุดมสมบูรณ์


11.00    ถึง ต.แหลมผักเบี้ย นำท่านเข้าชม โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย เนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ  ป่าชายเลนบริเวณนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีจึงค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มาก มีพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำสะพานไม้และสะพานคอนกรีตยาวประมาณ 150 เมตรเดินเข้าไปในป่าชายเลนซึ่งมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น และมีสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นป่ามากมาย โดยเฉพาะ ปลาตีน ปูซึ่งจะดีดก้ามส่งเสียงดังไปทั่วอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ในฤดูฝนจะพบหิ่งห้อยแมลงที่เรืองแสงได้อีกด้วย ทางเดินศึกษาธรรมชาติจะอยู่ติดกับชายทะเลซึ่งสามารถเห็นวิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้าน ที่นี่ คือ แหล่งดูนกน้ำและนกชายเลนยอดนิยมของนักดูนกและมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติชมป่าโกงกาง ป่าชายเลน

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย เนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ

  

12.00  ออกเดินทางสู่  อ แหลมเหลว


12.30 ถึงร้านอาหารทับทิมทอง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน แบบซีฟู้ด

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารทับทิมทอง

  


13.30  ออกเดินทางสู่  ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี


14.00  ถึง ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นำท่านเข้าเยี่ยมชมโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริห์ ตั้งอยู่ริมทะเลฝั่งอ่าวไทย ความเป็นมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงทราบปัญหาสัตว์ทะเลในน่านน้ำน้อยลง รวมถึงการใช้พลังงานในการออกเรือ อีกต้อง  เดินเรือไกล ๆ เพื่อหาสัตว์น้ำ และในบางครั้งไม่คุ้มทุนต่อการออกเรือ จึงมีพระราชดำรัสที่จะแก้ไขปัญหา บรรเทาทุกข์ของประชาชนปัจจุบัน ที่นี่เปิดให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำ รวมถึงได้สัมผัสบรรยากาศริมทะเล พักผ่อนตามศาลาที่มีข้อมูลของสัตว์ทะเล รวมถึงข้อมูลของโครงการให้ได้เรียนรู้ นักท่องเที่ยว    ฟาร์มทะเล  เป็น สถานที่ แหล่งดูนกปากทะเล นาเกลือ วัด

เยี่ยมชมโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ

 

15.00    เดินทาง อ. กังหันทอง


15.15    เข้าเยี่ยมชมและทำเกลือสปาที่ กังหันทองหากเอ่ยถึงเกลือทะเล หลาย ๆ คนคงนึกถึงคุณสมบัติที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารแต่รู้มั้ยว่า นอกจากเกลือจะให้ความเค็มแล้ว ยังมีคุณสมบัติในการทำให้ผิวมีสุขภาพดี โดยใช้ส่วนที่เรียกว่า ดอกเกลือ ซึ่งเป็นผลผลิตเริ่มแรกในการทำนาเกลือกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง อ.บ้านแหลม จ. เพชรบุรี จึงนำดอกเกลือนี้มาแปรรูป ทำเป็นเกลือสปาเพื่อขัดผิว ช่วยผ่อนคลายจากอาการเมื่อยล้าด้วยการแช่น้ำเกลือทะเลอุ่น ๆ และยังมีการดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ไม่ว่าจะเป็น ครีมอาบน้ำ สบู่ โลชั่นบำรุงผิว ฯลฯนอกจากนี้ ยังมีบริการ นวดแผนไทย นวดหน้า นวดตัว อีกด้วย

เข้าเยี่ยมชมการทำเกลือสปา ที่กังหันทอง

  

15.30    ออกเดินทางสู่ โรงแรม อมารี หัวหิน


16.30   ถึงโรงแรม อมารี หัวหิน เจ้าหน้าที่โรงแรม คอยต้อนรับ พร้อมเครื่องดื่ม  & Inspection  โรงแรม อมารี หัวหิน

โรงแรม อมารี หัวหิน

   

17.00    เช็ค อิน พักผ่อนตามอัธยาศัย


18.30    อาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก พร้อม เครื่องดื่ม ๑ แก้ว ฟรี อาทิ ไวน์ หรือ เบียร์

*************************************************************************

วันที่สอง  พุธ ที่ 17 ธันวาคม 2014         หัวหิน  –  กรุงเทพ

09.00    ออกเดินทางจากโรงแรม อมารี หัวหิน  เข้าเยี่ยมชม Vana Nava Hua Hin Water Jungle -Asia's First Water Jungle โครงการสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน วอเตอร์ จังเกิ้ล  ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 35 ไร่ (หัวนา) เยื้องๆ ระหว่างวิกหัวหิน และเซ็นเทลเนียลปาร์ค เป็นโครงการสวนน้ำแห่งใหม่ของหัวหินที่จะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม ปี 2557 นี้ นับเป็นส่วนน้ำที่เน้นธีมธรรมชาติอย่างแท้จริงด้วยการออกแบบตกแต่งบรรยากาศภายในพื้นที่ให้อยู่ในเป็นเสมือนป่าเมืองร้อน บริเวณรอบมีสวนพฤกษศาสตร์ ต้นไม้ ดอกไม้ และพืชเมืองร้อนนานาพรรณ ที่สำคัญ คือ ภายในสวนน้ำแห่งนี้มีโซนเครื่องเล่นน่าเล่นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นสุดระทึกสำหรับผู้ใหญ่ ไปจนถึงโซนสระน้ำและเครื่องเล่นเบาๆ สำหรับคุณหนูๆ  นอกจากจะมีเครื่องเล่นหลากหลายชนิดแล้ว ภายในสวนน้ำยังมีโซนอื่นๆ ที่น่าสนใจด้วย ยกตัวอย่างเช่น กีฬาแนวเอ็กซ์ตรีม ร้านค้า ร้านอาหาร ศาลาริมน้ำส่วนตัว คาเฟ่ และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน วอเตอร์ จังเกิ้ล

   

11.30    รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนน้ำวานา นาวา


12.30    ออกเดินทาง เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ภาพ 4 มิติ โซนภาพเหนือจินตนาการ For Art’s Sake หัวหิน, พิพิธภัณฑ์ภาพ 4 มิติแห่งแรกในประเทศไทยโดยผลงานการสร้างสรรค์จากฝีมือคนไทยล้วน ๆ ด้วยแนวคิดภาพที่ไม่เหมือนใคร  แปลกใหม่  และสร้างสรรค์กับโซนภาพเหนือจินตนาการ  ที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับภาพที่เคยอยู่ในจินตนาการ อย่างใกล้ชิด  ให้ความรู้สึกสมจริงและนอกกรอบกว่าที่เคย  (อาหารว่างบริการ)

พิพิธภัณฑ์ภาพ 4 มิติ  For Art’s Sake หัวหิน

 

13.30    นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยระหว่างทางแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของเพชบุรี


16.00    ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 


           ( หมายเหตุ : รายละเอียด การเข้าเยี่ยมชม และ เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 
  
view