[close]
  About Us   News   Member   Board of directors   Contact us 

      สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย สมาคมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นมาจากการปรึกษาหารือระหว่างบริษัทท่องเที่ยวที่ทำการตลาด หลากหลายภาษา ที่เข้าร่วมปรับทุกข์ในปัญหาการตลาดในด้านการท่องเที่ยว ในประเทศไทยที่ต้องเสียดุลย์แก่การตลาดต่างชาติ

อันมีผลสรุปได้ว่า การก่อตั้งสมาคมฯ นี้จะมีผลดีอย่างยิ่งในการที่จะให้นักการตลาดด้านการท่องเที่ยวทั้งหลาย ได้มีโอกาสปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งเป็นทางเผยแพร่เทคนิคทางการตลาดใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นผลดี
ในที่สุดต่อการปรับปรุงและพัฒนาการตลาดของไทย ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้ก่อตั้งขึ้นและได้จดทะเบียนจากทางราชการในเดือน มกราคม 2512 เป็นต้นมา


     สมาคมการตลาดการท่องเที่ยวเที่ยวไทย เป็นสมาคมด้านการตลาด ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร มุ่งส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการ ตลาดและความสามารถของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
การตลาด  การท่องเที่ยว

     สมาคม ฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายในอุตสาหกรรมทุกประเภทด้านการท่องเที่ยว เป็นสมาคมทางด้านการขาย ไม่มุ่งผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมภาพพจน์ สร้างความศรัทธา และความเชื่อมั่นในอาชีพธุรกิจท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางการแลก เปลี่ยน ความรู้ความเข้าใจและ ประสบการณ์ทางการขาย เสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและจริยธรรมให้กับวงการขาย มีส่วนในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับสถาบันการศึกษา และร่วมส่งเสริมพัฒนาระบบการขายด้านการท่องเที่ยวให้ก้าวหน้ากว่านานาประเทศไทยโดยมี คณะกรรมการบริหารมีวาระการทำงาน 2 ปี


     ” กรรมการเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างสรรค์ และพัฒนาวงการตลาด ด้านการท่องเที่ยว ได้ทุกระดับ”

นอกเหนือจากที่สมาคมฯ เป็นอยู่ คณะผู้ทำงานก็มาจากสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและร่วมกันจัดกิจกรรมที่สร้างเสริมประโยชน์แก่ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

      สมาคมยินดีต้อนรับผู้มีประสพการณ์และต้องการมีส่วนร่วมในการทำงานบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนา ร่วมกันอย่างแท้จริง

   

    

 

          Association of Thai Tourism Marketing: ( ATTM ) was founded by diversified tourism operator group that comes from different market segments but have common concern on secure their competitiveness on current market share.


 
        As the result, the association structure was agreed to accommodate the need for further development in tourism marketing area. This will provide a platform where tourism marketers discuss and exchange ideas with each other about new marketing techniques which will be benefit for Thailand tourism market as a whole. Therefore, the association was established and registered by Thailand government in January 2012.


         Association of Thai Tourism Marketing: (ATTM) is a non-profits organization serving all members in Thailand. Our purpose is to promote Thailand economic prosperity throughout tourism business by strengthening travel industry personnel in marketing.  


        The association was formed to promote and develop marketing and sale knowledge for professional working in tourism industry. The association serves on the principle of fairness in order to ensure equality opportunity to all members. Our purpose is to provide networking and educational opportunities to professionals in the travel and tourism industry and to create a forum for the exchange of ideas amongst our peers and colleagues. Our executive board of director is elected for 2 years term to facilitate and develop creative tourism marketing at all levels.

 
  
view