[close]
  About Us   News   Member   Board of directors   Contact us 

       สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย สมาคมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นมาจากการปรึกษาหารือระหว่างบริษัทท่องเที่ยวที่ทำการตลาด หลากหลายภาษา ที่เข้าร่วมปรับทุกข์ในปัญหาการตลาดในด้านการท่องเที่ยว ในประเทศไทยที่ต้องเสียดุลย์แก่การตลาดต่างชาติ อันมีผลสรุปได้ว่า การก่อตั้งสมาคมฯ นี้จะมีผลดีอย่างยิ่งในการที่จะให้นักการตลาดด้านการท่องเที่ยวทั้งหลาย ได้มีโอกาสปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งเป็นทางเผยแพร่เทคนิคทางการตลาดใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นผลดีในที่สุดต่อการปรับปรุงและพัฒนาการตลาดของไทย ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้ก่อตั้งขึ้นและได้จดทะเบียนจากทางราชการในเดือน มกราคม 2555


         สมาคมการตลาดการท่องเที่ยวเที่ยวไทย เป็นสมาคมด้านการตลาด ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร มุ่งส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการ ตลาดและความสามารถของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด การท่องเที่ยว


         o วัตถุประสงค์
         1. เพื่อส่งเสริมหลักการและการปฏิบัติของการตลาดในกิจกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการค้าในประเทศไทยให้ก้าวหน้า
             ด้วยการปรับปรุงความสามารถทั่วๆ ไป การศึกษาความรู้ทางวิชาการและสมรรถภาพของผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ การตลาด


         2. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการตลาดด้านการท่องเที่ยว

         3. เพื่อให้ความช่วยเหลือร่วมกันในอันที่จะนำวิธีการจัดการตลาดด้านการท่องเที่ยวไปใช้สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพ
             ในธุรกิจของสมาชิกให้ดีขึ้น


         4. เพื่อตั้งหลักจรรยาในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องในการตลาดการท่องเที่ยวและดำรงรักษาหลักเหล่านั้นไว้เป็นมาตรฐาน

         5. เพื่อเผยแพร่ข้อคิดเห็นที่ว่าการตลาดการท่องเที่ยวให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติและคุณค่า

         6. เพื่อให้ผู้มีอาชีพในการตลาดการท่องเที่ยวได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและการแนะแนวทาง
             สำหรับผู้ที่มุ่งจะมีอาชีพในทางนี้ ตลอดจนร่วมมือกับอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และวงการอาชีพต่างๆ ด้านการ
             ท่องเที่ยวในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของการศึกษาในการตลาดท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบัน
             และอนาคต


         7. เพื่อร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ที่ดำเนินการฝึกอบรมทางการตลาด ด้านการท่องเที่ยว

         8. เพื่อติดต่อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ความชำนาญ และข่าวสารต่าง ๆ ทางด้านการตลาดท่องเที่ยวอยู่เสมอ

         9. เพื่อเผยแพร่หลักการในการเพิ่มผลผลิตทางการตลาดการท่องเที่ยว และยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น
             ด้วยการ ปรับปรุงวิธีการจัดการตลาดท่องเที่ยวให้ดีขึ้น


       10. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และปัญหาเกี่ยวกับการตลาดการท่องเที่ยวด้วยการออกวารสาร และเอกสารต่าง ๆ

       11. เพื่อให้ความอุปถัมภ์ในการวิจัยศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการสำรวจในเรื่องเกี่ยวกับการตลาดการท่องเที่ยวอันจะเป็นการ
             ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทางเทคนิคที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิธีนั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
สมาคม ฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อ
             ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายในอุตสาหกรรม
ทุก ประเภทด้านการท่องเที่ยว
             เป็นสมาคมทางด้านการขาย ไม่มุ่งผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมภาพพจน์
สร้างความศรัทธา และความเชื่อมั่นในอาชีพ
             ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ทางการขาย เสริมสร้างบุคลากรที่มี
             คุณภาพและจริยธรรมให้กับวงการขาย มีส่วนในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับสถาบันการศึกษา และร่วมส่งเสริม
             พัฒนาระบบการขายด้านการท่องเที่ยว ให้ก้าวหน้ากว่านานาประเทศไทย คณะกรรมการบริหารมีวาระการทำงาน 2 ปี

             ” กรรมการเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างสรรค์ และพัฒนาวงการตลาด ด้านการท่องเที่ยว ได้ทุกระดับ”
             นอกเหนือจากที่สมาคมฯ เป็นอยู่ คณะผู้ทำงานก็มาจากสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
             และกันและร่วมกันจัดกิจกรรมที่สร้างเสริมประโยชน์แก่ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง


  


1. To promote the principles and practice of marketing in the Thailand travel industry through
capacity building with experts and professional marketeers and knowledge disseminate insight information. 

 
2. To be a center for members to share their opinions on various topics about marketing & productivity.


3. To provide assistance on new innovation in term of approaches, research and products to improve members business performance.  


4. To encourage business ethical practice among tourism operators to maintain industry integrity.  


5. To promote the value of the marketing professional in tourism industry with supporting organizations such as education and professional training to create quality and sustainable labor market.    
  
view