[close]
  About Us   News   Member   Board of directors   Contact us 

สิทธิประโยชน์ จากการเป็นสมาชิก สมาคมการท่องเที่ยวการตลาดมีดังต่อไปนี้

1.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับ  การให้บริการด้านการตลาดการ ท่องเที่ยวทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ที่เป็นผลดีต่อสังคม เศรษฐกิจของประเทศ
   
2. มีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่งเสริมให้ จัดกิจกรรม หรือ ร่วมจัดกิจกรรม ทางการตลาดกับหน่วยงาน ด้านการท่องเที่ยว ของรัฐ เอกชน หรือ องค์กรอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สินค้าและการบริการท่องเที่ยวของประเทศ ด้านการตลาดการท่องเที่ยวไทยตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและดำเนินการของสมาคม

3. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ ส่งเสริม สนับสนุน และ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำหรับการเดินทางไปทำการตลาดด้านการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ

4. มีส่วนร่วมใน กิจกรรมการประชุมการ ให้ ข้อมูล สถิติทางการท่องเที่ยว ทำการศึกษา วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ประกอบการและบุคคลกรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ด้านวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมีความก้าวหน้า และเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ  

5. มีส่วนร่วมใน กิจกรรม   ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการให้มีการอบรม พัฒนาบุคคลากรใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานในการบริการในระดับสากล  โดยได้รับการรับรองจากองค์กรของรัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้บริโภค ได้รับทราบถึง มาตราฐานของสินค้าและการบริการของการท่องเที่ยวของประเทศไทย สำหรับการเปรียบเทียบมาตรฐานสินค้าและบริการ ในกลุ่มประเทศอาเซียน

6. มีส่วนร่วมในการ ประสานงาน ในการทำความตกลงร่วมกัน เพื่อกำหนดกติกาทางการค้า วิธี ปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้นำไปปฏิบัติ

7. มีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรม  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกจากทุกหน่วยงาน เป็นตัวกลางประสานงานกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ในนามสมาชิก โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก่สมาชิก และ เพื่อรักษาสิทธิและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก  

8. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิก ดำเนินการเป็นไปด้วย ความสุขสงบ สันติ
ก่อให้เกิดความดีงามในสังคมไทย  

 The Privileges of ATTM’s membership are:

1. Participate in any supporting activities of enterprises, evolve the service, and marketing of Thai tourism and will convey many positive impact to Thai economy and society.

2. Participate in the advocating activities of arranging or engaging events of marketing with tourism institutions from all of government, public, and private sector as the purpose of public relationship (PR) for the product and service of Thai tourism to fulfil the mission statement of ATTM successfully.

3. Participate in the promotion activities and facilitate the businesses of tourist industry for the trip to create the marketing of tourism, both of domestic and international.

4. Participate in activities concerned with the statistical analysis and study. And the direction of development of the country.

5. Attend the seminars that arranged by ATTM for improving human resource management in Tourism industry in order to standardize service as equal to the international standard.  The activities will be certified by well recognized public and private organizations in every time for the consumer to be aware of the benchmark of tourism’s products and services in Thailand and ASEAN.

6. Participate in the coordination of the joint agreement, rules for the commercial practices to guide the side to be put into action.

7. Participate in advocating activities that will strengthen the good relationship of every members from every institution and organization regardless of politics by cooperating with the government to develop and strengthen ethics.


8. Participate business improvement activity of members to create and distribute good causes to the society.
 
  
view