[close]
  About Us   News   Member   Board of directors   Contact us 

สมัครสมาชิก www.attm.biz สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย สมาคมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นมาจากการปรึกษาหารือระหว่างบริษัทท่องเที่ยวที่ทำการตลาด หลากหลายภาษา ที่เข้าร่วมปรับทุกข์ในปัญหาการตลาดในด้านการท่องเที่ยว

 
Username : * ตรวจสอบ username
Password : *
Repassword : *
คำนำหน้าชื่อ : *
ชื่อ-นามสกุล : *
วันเกิด :   *
ประเภทของธุรกิจ : บุคคลธรรมดา บริษัทร้านค้า *
ที่อยู่ : *
เขต/อำเภอ : *
จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ : *
ประเทศ : *
โทรศัพท์ : *
มือถือ :
แฟ็กซ์ :
อีเมล์ : *
Facebook : http://www.facebook.com/ 
Twitter : http://www.twitter.com/ 
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน :
รูปสมาชิก :
รูปภาพสมาชิกควรเป็นไฟล์ jpg หรือ gif และขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 KB.
รหัสยืนยัน :
 *
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
 
กลับสู่ค่าเริ่มต้น  
 
  
view